Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Συλλόγου

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΡΟΥΣΤΙΑΝΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»

Ίδρυση, έδρα και τίτλος του Συλλόγου

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ιδρύεται στα Κανάλια Φθιώτιδος το έτος 2013 Σύλλογος με την επωνυμία «ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΣΤΙΑΝΗΣ » ,με έδρα τα Κανάλια Φθιώτιδος και περιφέρεια όλη την Ελληνική επικράτεια.

Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 2Ο

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

 1. Ανάδειξη και προβολή της διαδρομής του ιστορικού Μοναστηριού της Ρούστιανης και η συμβολή του στην τόνωση του Ελληνορθόδοξου φρονήματος στην περίοδο της Τουρκοκρατίας.
 2. Δημιουργία προϋποθέσεων και εξασφάλιση συνθηκών για την επαναλειτουργία του ανωτέρω Μοναστηριού.
 3. Ηθική, πνευματική και υλική συμπαράσταση προς το Εκκλησιαστικό συμβούλιο για την ευόδωση και ενίσχυση των προσπαθειών για τη συνέχιση των παραδόσεων κατά την πανηγυρική εορτή του Γενεθλίου της Θεοτόκου την 8ην Σεπτεμβρίου κάθε έτος.
 4. Οιαδήποτε διαμόρφωση χώρου στο ανωτέρω Μοναστήρι και στον περιβάλλοντα αυτό χώρο η οποία θα γίνεται με σχετική μελέτη όπου χρειάζεται.
 5. Αξιοποίηση του χώρου του Μοναστηριού και των παρακειμένων εκτάσεων και εξασφάλιση ομαλής πρόσβασης σ΄ αυτά.
 6. Δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και διευκολύνσεων για προσκυνηματικές επισκέψεις στο χώρο του Μοναστηριού.
 7. Ορθόδοξη πνευματική καλλιέργεια των μελών του Συλλόγου όπως αυτή διαμορφώθηκε από την επίδραση της Ελληνικής Εκκλησίας ως φορέας και θεματοφύλακας των Χριστιανικών και Εθνικών παραδόσεων
 8. Ενέργειες για την εξασφάλιση πόρων για συντήρηση του Μοναστηριού και αποκατάσταση τυχόν υφισταμένων ζημιών.
 9. Καθιέρωση περισσοτέρων Ιερατικών λειτουργιών στο ιστορικό Μοναστήρι, εκτός από την ημέρα εορτής (πανηγύρεως), με τη βοήθεια τοπικών ιερέων κατόπιν εντολής του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος
 10. Ενέργειες για τη βελτίωση των οδικών αρτηριών που οδηγούν στο Μοναστήρι, από τα γύρω χωριά.

ΑΡΘΡΟ 3Ο

Μέσα προς επίτευξη των σκοπών

 1. Δημιουργία ιστοσελίδας στον τομέα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας εις την οποία θα αναρτάται ό,τι κρίνεται απαραίτητο για την προβολή του ιστορικού Μοναστηρίου (ανακοινώσεις, ιστορία του Μοναστηριού κ.α)
 2. Έκδοση φυλλαδίου με σύντομη ιστορία του Μοναστηριού.
 3. Έκδοση βιβλίου με πλείονα στοιχεία για την ιστορία του Μοναστηριού.
 4. Κάθε διάβημα που αποβλέπει στην επαναλειτουργία του Μοναστηριού της Ρούστιανης εντός των πλαισίων των νόμων και των θεσμίων της Εκκλησίας
 5. Η χρησιμοποίηση γενικώς κάθε άλλου πρόσφορου μέσου κατά την κρίση του Δ.Σ, προς εξυπηρέτηση των ως άνω σκοπών, ήτοι: οργάνωση διαλέξεων, επιμορφωτικών και προσκυνηματικών επισκέψεων σε Μοναστήρια και μνημεία μέσα και έξω από την Ελλάδα , και άλλα.
 6. Η πραγματοποίηση διαφόρων εκκλησιαστικών τελετών με σκοπό την σύσφιξη των σχέσεων των μελών του Συλλόγου

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο

Πόροι του Συλλόγου

 1. Οι ετήσιες συνδρομές των μελών, το ύψος των οποίων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε έτος.
 2. Δωρεές και λοιπές εισφορές υπέρ του Συλλόγου
 3. Έσοδα από δραστηριότητές του όπως π.χ από εράνους, εκδρομές, εορταστικές εκδηλώσεις, εκδόσεις, λαχειοφόρους αγορές κ.λ.π
 4. Έσοδα από εκμετάλλευση της περιουσίας του Συλλόγου.
 5. Οι πάσης φύσεως προς το Σύλλογο , από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο γενόμενες επιχορηγήσεις, έκτακτες ενισχύσεις και εισφορές.

Μέλη του Συλλόγου

ΑΡΘΡΟ 5Ο

Ως μέλη του Συλλόγου εγγράφονται άνδρες και γυναίκες Χριστιανοί Ορθόδοξοι, ηλικίας άνω των 18 ετών, κατόπιν αιτήσεως η οποία υποβάλλεται στο Δ.Σ και στην οποία δηλώνεται ότι ο αιτών δέχεται ανεπιφύλακτα τους σκοπούς του Συλλόγου και ζητάει την εγγραφή του σ’ αυτόν, γίνεται δε δεκτή αν τύχη της πλειοψηφίας των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη διακρίνονται σε:

 •            Τακτικά
 •           Αντεπιστέλλοντα
 •           Επίτιμα

Τακτικά μέλη γίνονται εκείνα που αποδέχονται να εργαστούν και να συμβάλουν δραστήρια για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.

Αντεπιστέλλοντα είναι τα μέλη που ζουν στην επαρχία και στο εξωτερικό.

Επίτιμα είναι τα μέλη που νόμιμα ανακηρύσσονται από τη Γ.Σ του Συλλόγου. Εκλέγονται  πρόσωπα αναγνωρισμένης ηθικής και πνευματικής αξίας, πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την φιλομοναχική τους δράση όπως και πρόσωπα που κατέχουν ανώτερα αξιώματα στην Εκκλησία, την πολιτεία και την κοινωνία. Τα επίτιμα μέλη παρίστανται αν επιθυμούν στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς το δικαίωμα του εκλέγειν ή του εκλέγεσθαι, εκφέρουν τις γνώμες των επί των συζητουμένων θεμάτων που αφορούν την πρόοδο και προβολή του Συλλόγου μόνο, χωρίς δικαίωμα υποβολής προτάσεων.

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των μελών

ΑΡΘΡΟ 6Ο

Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου οφείλουν να παρίστανται στις τακτικές και έκτακτες Γ. Συνελεύσεις και λοιπές συνεδριάσεις του Συλλόγου. Αν δεν παραστούν, αδικαιολόγητα, σε τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του Συλλόγου χάνουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για μια τριετία.

Για τη συμμετοχή μέλους του Συλλόγου στις Γενικές Συνελεύσεις πρέπει προηγουμένως να έχει εκπληρώσει όλες τις εκ του καταστατικού οικονομικές υποχρεώσεις του προς το Σύλλογο.

ΑΡΘΡΟ 7Ο

Τα τακτικά και τα αντεπιστέλλοντα μέλη δια την τακτική ετήσια συνδρομή   καταβάλλουν ποσό το οποίο καθορίζεται από το Δ. Συμβούλιο, δια δε την εγγραφή τους δεν καταβάλλουν ουδένα ποσό. Όσα είναι άπορα κατά την κρίση του Δ.Σ απαλλάσσονται κάθε εισφοράς.

Αποχώρηση και διαγραφή μελών- Πειθαρχικές κυρώσεις

ΑΡΘΡΟ 8Ο

Μέλος του Συλλόγου διαγράφεται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ και επικύρωσης από τη Γενική Συνέλευση:

 1. Εφ’ όσον η διαγωγή του αποδειχθεί ασυμβίβαστη προς τις αρχές της Χριστιανικής ηθικής ή εφόσον αποδειχθεί ότι ανήκει σαν απλό μέλος ή μέλος του Δ.Σ σε άλλο Σύλλογο του οποίου η κατεύθυνση, η δράση και οι σκοποί αντιτίθενται προς τους σκοπούς , το καταστατικό και τις αποφάσεις του Δ.Σ ή της Γενικής Συνέλευσης, ή εφόσον τέλος μετέχει του Δ.Σ άλλων Συλλόγων οι οποίοι έχουν τον ίδιο σκοπό.
 2. Εφ’ όσον παραβεί τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις του Δ.Σ και της Γενικής Συνέλευσης
 3. Όταν το ίδιο μέλος υποβάλλει αίτηση προς το Δ.Σ περί εκούσιας διαγραφής του από το Μητρώο των μελών.

Η παραπάνω αίτηση γίνεται πάντοτε αποδεκτή με απόφαση του Δ.Σ.

Κάθε μέλος του Συλλόγου, το οποίο αντιδρά στις επιδιώξεις και τους σκοπούς του Συλλόγου, ή παρεμβάλλει εμπόδια στην εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ και της Γ. Συνέλευσης, ή παραβαίνει τις διατάξεις του καταστατικού ή δείχνει διαγωγή ασυμβίβαστη προς την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του Συλλόγου, υπέχει πειθαρχική ευθύνη και υπόκειται σε πειθαρχικές κυρώσεις όπως κατωτέρω ορίζεται:

Πειθαρχικές ποινές είναι:

 1. Επίπληξη, για ελαφρό πειθαρχικό παράπτωμα
 2. Προσωρινή αποβολή μέχρι ενός έτους, αν συντρέχουν επιβαρυντικές περιπτώσεις και
 3. Οριστική αποβολή κατά τις διατάξεις του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 9Ο

Κάθε μέλος του Συλλόγου ή του Δ.Σ μπορεί να διαγραφεί από το Σύλλογο με απόφαση του Δ.Σ ,εφόσον το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του ενοριακού Ναού δηλώσει εγγράφως προς τη Γραμματεία του Συλλόγου ότι οι σχέσεις του με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του ενοριακού Ναού είναι κακές και εφόσον εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Επίσης κάθε μέλος που καταφέρεται με όποιο-δήποτε τρόπο εναντίον του Συλλόγου και του Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του ενοριακού Ναού, διαγράφεται. Αυτό ισχύει και για τους έχοντες τα αξιώματα του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 10Ο

 1. Οι ανωτέρω πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται από το Δ.Σ και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.
 2. Όποιο μέλος εξέρχεται με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο (αποχώρηση, διαγραφή ή αποβολή) δεν έχει κανένα δικαίωμα ή αξίωση στην περιουσία του Συλλόγου

Διοίκηση και αρχές του Συλλόγου

ΑΡΘΡΟ 11Ο

Αρχές του Συλλόγου είναι η Γ. Συνέλευση και το Δ. Συμβούλιο και η Εφορευτική Επιτροπή

 

ΑΡΘΡΟ 12Ο

            Το Δ.Σ αποτελείται από πέντε (5) μέλη εκλεγόμενα από τη Γεν. Συνέλευση σύμφωνα με τις περί αρχαιρεσιών ειδικές διατάξεις από τα τακτικά μέλη του Συλλόγου. Πέραν αυτών εκλέγονται και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο καλείται σε αντικατάσταση ο αμέσως επιλαχών.

ΑΡΘΡΟ 13Ο

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Η έναρξη της νέας διετίας της ζωής του Συλλόγου γίνεται με πανηγυρική Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία στον Ιερό Ναό της Ιεράς Μονής παρισταμένου του Δ.Σ και των μελών του Συλλόγου ως και προσκεκλημένων εντός του μηνός Αυγούστου.

                                       Συγκρότηση του Δ.Σ σε Σώμα

ΑΡΘΡΟ 14Ο

Το Δ.Σ , συνερχόμενο εντός δέκα (10) ημερών από της εκλογής του συγκροτείται σε σώμα κατανέμοντας τα αξιώματα στα εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση μέλη.

ΑΡΘΡΟ 15Ο

Το Δ.Σ συνεδριάζει όποτε ο Πρόεδρος το κρίνει αναγκαίο ή και όταν το ζητήσουν τουλάχιστον δύο (2) εκ των μελών του Δ.Σ. Για να θεωρηθεί ότι η συνεδρίαση του Δ.Σ βρίσκεται σε απαρτία πρέπει να παρίστανται τρία (3) από τα μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων αφού εγκριθούν συνυπογράφονται από τα παρόντα κατά τις συνεδριάσεις μέλη. Αδικαιολόγητη απουσία Συμβούλου επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ως παραίτησή του και αντικαθίσταται από τον κατάλογο των αναπληρωματικών μελών με απόφαση του Δ.Σ

ΑΡΘΡΟ 16Ο

Το Δ.Σ μπορεί να εκλέξει επίτιμο Πρόεδρο του Συλλόγου

ΑΡΘΡΟ 17Ο

Τα μέλη της Διοίκησης του Συλλόγου δεν δικαιούνται αποζημίωσης κατά οποιοδήποτε τρόπο, για ημεραργίες, έξοδα παραστάσεως ή άλλη αιτία, δεδομένου ότι τα αξιώματά τους είναι τιμητικά, οι δε υπηρεσίες των παρέχονται εντελώς δωρεάν.

            Το Δ.Σ τηρεί τα παρακάτω βιβλία του Συλλόγου:

 1. Μητρώο των μελών στο οποίο εμφανίζονται τα μέλη με αύξοντα αριθμό, ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας.
 2. Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ
 3. Βιβλίο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων.
 4. Βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών (ταμείο), στο οποίο θα καταχωρούνται τακτικά όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές.
 5. Βιβλίο κινητής περιουσίας, στο οποίο θα εμφανίζεται και θα καταγράφεται λεπτομερώς όλη η κινητή περιουσία του Συλλόγου.
 6. Βιβλίο ακίνητης περιουσίας, στο οποίο θα εμφανίζεται και θα καταγράφεται η ακίνητη περιουσία του Συλλόγου (Κτηματολόγιο), μέσω του οποίου θα παρακολουθείται αυτή και θα πρέπει να είναι εκ των προτέρων θεωρημένο από την οικεία Νομαρχία.
 7. Βιβλίο αλληλογραφίας (Πρωτόκολλο).

Το Δ.Σ δικαιούται να έχει και άλλα βοηθητικά βιβλία αν το κρίνει απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή της υπηρεσίας.

            Η είσπραξη όποιου δήποτε εσόδου από το Σύλλογο γίνεται με διπλότυπη είσπραξη εκ των προτέρων θεωρημένη από την οικεία Νομαρχία.

ΑΡΘΡΟ 18Ο

Δωρεές οι οποίες γίνονται προς το Σύλλογο χωρίς όρους γίνονται δεκτές

Κληρονομιές οι οποίες καταλείπονται στο Σύλλογο γίνονται πάντοτε δεκτές εφ όσον δεν υπάρχουν οφειλές του κληρονομουμένου προς τρίτους

Η ακίνητη περιουσία του Συλλόγου που υπάρχει ήδη καθώς και η τυχόν αποκτηθησομένη μπορεί να δωριθεί στην Ιερά Μονή και από το Δ.Σ

ΑΡΘΡΟ 19Ο

Το Δ.Σ αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αναφέρεται στη διοίκηση και λειτουργία του Συλλόγου. Εφαρμόζει τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Εγκρίνει κάθε πίστωση και δαπάνη (συντάσσει και προϋπολογισμό). Υποβάλλει στη Γεν. Συνέλευση έκθεση των πεπραγμένων και ισολογισμό και απολογισμό του λήξαντος έτους. Τελικώς αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού για κάθε ζήτημα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γεν. Συνέλευσης , της οποίας και εκτελεί τις αποφάσεις.

Πρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 20Ο

Ο Πρόεδρος:

 1. Συγκαλεί τις Γεν. Συνελεύσεις και το Δ.Σ σε συνεδριάσεις στις οποίες και προεδρεύει
 2. Εκπροσωπεί τον Σύλλογο δικαστικά και εξώδικα αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο τον οποίο ο ίδιος διορίζει.
 3. Υπογράφει όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά των Γεν. Συνελεύσεων και των Συνεδριάσεων του Δ.Σ
 4. Εντέλλεται την πληρωμή κάθε δαπάνης η οποία προβλέπεται από τον ψηφισθέντα προϋπολογισμό ή έχει αποφασισθεί από το Δ.Σ και υπογράφει τα σχετικά εντάλματα πληρωμής.
 5. Φροντίζει για την ακριβή τήρηση του παρόντος καταστατικού
 6. Εκτελεί γενικά τις αποφάσεις του Δ.Σ και των Γεν. Συνελεύσεων

Αντιπρόεδρος

ΑΡΘΡΟ 21Ο

Όταν απουσιάζει ο Πρόεδρος ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος έχοντας όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Προέδρου. Όταν απουσιάζει και ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνεται από άλλο μέλος του Δ.Σ το οποίο ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Γραμματέας

ΑΡΘΡΟ 22Ο

Ο Γραμματέας:

 1. Συντάσσει τα έγγραφα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γεν. Συνέλευσης και του Δ.Σ , τα οποία συνυπογράφει με τον Πρόεδρο
 2. Συντάσσει κάθε έγγραφο εξερχόμενο το οποίο συνυπογράφει με τον Πρόεδρο, όπως επίσης συνυπογράφει και τα εντάλματα πληρωμής
 3. Διευθύνει το γραφείο του Συλλόγου
 4. Φυλάσσει τα έγγραφα, τη σφραγίδα και το αρχείο του Συλλόγου.
 5. Κρατάει πρωτόκολλο, στο οποίο καταγράφει κάθε εισερχόμενο και εξερχόμενο έγγραφο
 6. Τηρεί το Μητρώο των μελών και κρατάει τα αναγκαία για την υπηρεσία του Συλλόγου βιβλία.

               Ταμίας

                   ΑΡΘΡΟ 23Ο

Ο Ταμίας:

 1. Ενεργεί κάθε είσπραξη του Συλλόγου και εκδίδει τη σχετική διπλότυπη απόδειξη την οποία και υπογράφει.
 2. Εκτελεί κάθε πληρωμή εντάλματος πληρωμής το οποίο είναι υπογραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα
 3. Τηρεί ένα βιβλίο ταμείου (εσόδων και εξόδων), στο οποίο καταχωρούνται οι εισπράξεις και πληρωμές και δεύτερο βιβλίο περιουσίας ή απογραφής (κτηματολόγιο) το οποίο διατηρεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ
 4. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα χρήματα και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου
 5. Καταθέτει, στο όνομα του Συλλόγου, σε ταμιευτήριο ή τράπεζα τα χρήματα που έχει στο ταμείο και έχουν υπερβεί το προβλεπόμενο από το νόμο περί Συλλόγων ποσό. Προβαίνει σε αναλήψεις από το λογαριασμό καταθέσεων ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. Από το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζεται κάθε φορά ότι δήποτε αφορά την κατάθεση και την κίνηση λογαριασμών που υπάρχουν σε Τράπεζες ή Ταμιευτήρια. Κατά το τέλος κάθε χρόνου ο ταμίας συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση από το Δ.Σ προϋπολογισμό και απολογισμό της ταμειακής διαχείρισης.
 6. Έχει υποχρέωση, όποτε του ζητηθεί, να δίνει λογαριασμό στον Πρόεδρο ή στο Δ.Σ . Τον ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ το οποίο ορίζεται από αυτό. Μπορεί να ορισθεί από το Δ.Σ και μόνιμος βοηθός ταμία ο οποίος εκλέγεται είτε από τα μέλη του Δ.Σ είτε από τα τακτικά μέλη του Συλλόγου.

 

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 24Ο

Από τον Πρόεδρο του Δ.Σ συγκαλείται Γενική Συνέλευση τακτικά μια φορά το χρόνο , από 1ης Ιουλίου μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου, έκτακτα δε όποτε κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ ή όποτε ζητηθεί από το ένα πέμπτο (1/5) των τακτικών μελών του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 25Ο

Στην Γενική Συνέλευση καλούνται μόνο τα τακτικά μέλη του Συλλόγου με επιστολή ή τηλεφωνικά τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν τη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26Ο

Οι αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Τα πρακτικά των Γεν. Συνελεύσεων αφού καταχωρηθούν στο βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Δ.Σ

ΑΡΘΡΟ 27Ο

Η Γεν. Συνέλευση είναι αρμόδια ν’ αποφασίζει:

 1. Για τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.
 2. Για εκλογής του Δ.Σ
 3. Για έγκριση του προϋπολογισμού της διαχείρισης
 4. Για έγκριση της έκθεσης των πεπραγμένων του Δ.Σ και του οικονομικού ισολογισμού και απολογισμού κάθε έτους και της έκθεσης των ελεγκτών (ελεγκτικής επιτροπής)
 5. Για διάλυση του Συλλόγου
 6. Για κάθε άλλο θέμα που κατά νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γεν. Συνέλευσης

                                                  

ΑΡΘΡΟ 28Ο

                     Κατά την τακτική ετήσια Γεν. Συνέλευση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο απολογισμός των πεπραγμένων του Δ.Σ για το λήξαν έτος, από δε τον ταμία ισολογισμός και απολογισμός χρήσεως για το ίδιο έτος με όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα.

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 29Ο

            Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γ.Σ. που έχει ως θέμα τις αρχαιρεσίες και αποτελείται από τρία (3) μέλη. Έργο της είναι η ανακήρυξη των υποψηφίων για το Δ.Σ. οι οποίοι δηλώνουν την υποψηφιότητά τους, καθώς και η διενέργεια των εκλογών για την εκλογή του Δ.Σ.

 

Αρχαιρεσίες

ΑΡΘΡΟ 30Ο

                     Κατά την τακτική ετήσια Γεν. Συνέλευση γίνεται ανά διετία η εκλογή του Δ.Σ με μυστική ψηφοφορία ή δια βοής με απόφαση του Δ.Σ. Στην πρώτη περίπτωση ο αριθμός των ψήφων κανονίζει τη σειρά επιτυχίας, σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Την ψηφοφορία διευθύνει ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας βοηθούμενοι από δύο (2) ψηφολέκτες.

Οικονομικός έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 31Ο

 1. Η ελεγκτική επιτροπή είναι διμελής και εκλέγεται ανά διετία από την τακτική ετήσια Γεν. Συνέλευση. Η εκλογή των ελεγκτών γίνεται ύστερα από πρόταση δυο τακτικών μελών για κάθε ελεγκτή και με ανάταση του χεριού. Εκτός των παραπάνω μελών εκλέγεται και ένα αναπληρωματικό μέλος και συγκεκριμένα ο πρώτος επιλαχών. Η ελεγκτική επιτροπή κάνει τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου ο οποίος αναφέρεται σε όλα τα πραγματοποιηθέντα έσοδα, τις πηγές εσόδων καθώς και τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες για κάθε οικονομικό έτος χωριστά. Ο προϋπολογισμός, ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε έτους όπως και η έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Συνέλευση των τακτικών μελών μέσα σε ένα τρίμηνο από τη λήξη του οικονομικού έτους.
 2. Το διαχειριστικό ή οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου Και λήγει την 31η Αυγούστου κάθε έτους. Ο προϋπολογισμός , ο ισολογισμός και ο απολογισμός συντάσσονται για κάθε έτος χωριστά.
 3. Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου η κινητή και ακίνητη περιουσία περιέρχεται στον Ιερό Ναό δωρεάν.

                                                              

Σφραγίδα

ΑΡΘΡΟ 32Ο

 1. Ο Σύλλογος έχει στην κατοχή του κυκλική σφραγίδα στην οποία είναι χαραγμένη κυκλικά η Επωνυμία «ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΣΤΙΑΝΗΣ»
 2. Ο Σύλλογος μπορεί με απόφαση του Δ.Σ να κατασκευάσει σημαίες και λάβαρα. Σαν επέτειος ημέρα γιορτής του Συλλόγου ορίζεται η 8η Σεπτεμβρίου κατά την οποία γιορτάζεται το Γενέθλιον της Θεοτόκου.

ΑΡΘΡΟ 33Ο

          Απαγορεύεται η ανάμιξη του Συλλόγου σε πολιτικά κόμματα ή κομματικές υποθέσεις. Επίσης : Απαγορεύονται οι κομματικές συζητήσεις κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή κατά τις Γεν. Συνελεύσεις. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες θίγονται ή βάλλονται από κάποιο πολιτικό κόμμα η ορθόδοξη Εκκλησία, η πίστη και ο Σύλλογος. Ο Θρησκευτικός Σύλλογος θα συνεργάζεται με το τοπικό Συμβούλιο, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και το Σύλλογο των απανταχού Καναλιωτών.

ΑΡΘΡΟ 34Ο

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το πνεύμα των επιδιωκομένων σκοπών του Συλλόγου. Κάθε διαφορά ή θέμα που προκύπτει και δεν προβλέπεται ή ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό επιλύεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί Συλλόγων, Σωματείων και Ενώσεων γενικά, όπως και από τις διατάξεις του Α.Κ και του Εισαγωγικού αυτού Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 35Ο

          Ο Σύλλογος θεωρείται υφιστάμενος έστω και αν ο αριθμός των τακτικών του μελών περιορισθεί μέχρι και δέκα (10) μετά του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε και καλείται ειδική Γενική Συνέλευση η οποία και αποφασίζει περί διάλυσης ή μη του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 36Ο

          Το παρόν καταστατικό, μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί από τη Γεν. Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Α.Κ. Η τροποποίηση ή συμπλήρωση αυτή δε θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα του επιδιωκομένου από το Σύλλογο σκοπού.

          Το καταστατικό αυτό αποτελείται από ένδεκα (11) σελίδες, εγκρίθηκε κατά άρθρο και στο σύνολό του κατά τη συνεδρίαση των ιδρυτικών μελών του που έγινε στα Κανάλια και υπογράφεται όπως παρακάτω.

                                                           Κανάλια, 18/8/2014

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ-ΣΙΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΑΜΙΑΣ-ΣΠΥΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΜΕΛΟΣ-ΔΕΡΝΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

                                                                             

 

Pin It